انواع سیستم نگهدارنده فلزی در نماهای اسپایدر

انواع سیستم نگهدارنده فلزی در نماهای اسپایدر

دوشنبه 9 تیر 1399
736

[ انواع سیستم نگهدارنده فلزی در نماهای اسپایدر ]

نما - اسپایدر - سیستم - سازه فلزی

تیپ [ 1 ]

( لوله های آهنی و یا استیل )

استفاده از  لوله آهنی  و یا استیل با اقطار(50 ، 76، 110)  و ضخامتهای مختلف  (2،1، 3) میل بر اساس محاسبات سازه ای به عنوان سیستم سازه ای نگهدارنده شیشه های نمای اسپایدر

نما - اسپایدر - سیستم - سازه فلزی

تیپ [ 2 ]

( ترکیبی خرپا  و میله های کششی )

استفاده از سیستم  ترکیبی خرپای فلزی و میله های کششی  به عنوان سیستم سازه ای نگهدارنده شیشه های اسپایدر

نما - اسپایدر - سیستم - سازه فلزی

تیپ [ 3 ]

(پروفیلهای آهنی و یا استیل )

استفاده از پروفیلهای آهنی و یا استیل به عنوان سیستم سازه ای نگهدارنده شیشه های پوششی اسپایدر

نما - اسپایدر - سیستم - سازه فلزی

تیپ [ 4 ]

 (خرپا )

استفاده از پروفیلهای مختلف آهنی در ساخت خرپا  به عنوان سیستم سازه ای نگهدارنده شیشه های نماهای اسپایدر

...................................................................................................................................................................

[ اتصالات تخصصی مورد استفاده در این سیستم پوششی نمای اسپایدر ]

نما_اسپایدر_ پنجه اسپایدر _ طاز

سری کامل پنجه های اسپایدر 

نما_اسپایدر_ کلمپ اسپایدر _ طاز

سری کامل کلمپ های سری B که با استفاده از این اتصال دیگر نیازی به روتیل و پنجه اسپایدر نیست

نما_اسپایدر_ کلمپ اسپایدر _ طاز

سری کامل کلمپ های سری J که با استفاده از این اتصال دیگر نیازی به روتیل و پنجه اسپایدر نیست

نما_اسپایدر_ روتیل اسپایدر _ طاز

سری کامل انواع روتیل برای پوشش نما اسپایدر

نما _کانکتور_اسپایدر _ طاز

سری کامل انواع کانکتورهای مورد استفاده در پوششهای شیشه ای اسپایدری