طرح اندیشان زمان ( طاز )

نماهای اسپایدر - سیستم کابلی و میله ای 

.......................................................................................................

طاز

انواع پنجه های

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )

انواع پنجه های

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )

 

انواع کلمپهای 

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )

انواع  کلمپهای

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  ) 

انواع  تراستهای نگهدارنده

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  ) 

انواع کابلهای 

سیستم اسپایدر کابلی

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )

 

 

انواع میله ها

سیستم اسپایدر میله ای 

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )

  انواع کانکتورها

(  با کلیک بر روی عکس به سمت مجموعه کامل یراق آلات مربوطه هدایت خواهید شد  )