طرح اندیشان زمان ( طاز )

انواع مختلف سیستم های نماهای اسپایدر

.......................................................................................................

سیستم  فلزی

طاز

سازه نگهدارنده 

( لوله آهنی یا استیل)

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سازه نگهدارنده 

( پروفیلهای قوطی آهنی یا استیل )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

 

سازه نگهدارنده 

( خرپــــا )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سازه نگهدارنده 

( ترکیبی )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم  باله شیشه ای

سیستم فین گلس

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم فین گلس

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

 

 

سیستم فین گلس

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم فین گلس

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم  میله ای - کابلی

طاز

سیستم ( استرات و کابلی )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم کابلی

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

 

سیستم ( فلزی و کابل )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

سیستم  (کلمپ و کابل )

( با کلیک بر روی عکس به صفحه مربوطه هدایت خواهید شد  )

اسپایدر - سازه نگهدارنده ( لوله )

در این سیستم نمای اسپایدر سازه نگهدارنده از مقاطع لوله ای شکل آهنی و یا استیل با اقطار مختلف ( 51 و 76 و 110 ) و در ضخامتهای مختلف ( 1 و 1.5 و 2 و 2.5 و 3 ) استفاده میشود.
نوع لوله اینکه آهنی باشد و یا استیل بر اساس هزینه و طرح معماری نما ، مدنظر کارفرما میباشد تعیین میگردد و قطر لوله وضخامت آن بر اساس محاسبات سازه ای تعیین میشود. این سیستم معمول ترین سیستمی است که در بیشتر نماهایی که ارتفاع زیادی ندارند پیشنهاد میشود .و از نظر هزینه اجرایی نیز تقریبا مناسب میباشد .