دسته بندی

اسپایدر - سازه نگهدارنده ( لوله )

در این سیستم نمای اسپایدر سازه نگهدارنده از مقاطع لوله ای شکل آهنی و یا استیل با اقطار مختلف ( 51 و 76 و 110 ) و در ضخامتهای مختلف ( 1 و 1.5 و 2 و 2.5 و 3 ) استفاده میشود.
نوع لوله اینکه آهنی باشد و یا استیل بر اساس هزینه و طرح معماری نما ، مدنظر کارفرما میباشد تعیین میگردد و قطر لوله وضخامت آن بر اساس محاسبات سازه ای تعیین میشود. این سیستم معمول ترین سیستمی است که در بیشتر نماهایی که ارتفاع زیادی ندارند پیشنهاد میشود .و از نظر هزینه اجرایی نیز تقریبا مناسب میباشد .